Algemene voorwaarden Informatie m.b.t. verhuur van partytenten

Informatie m.b.t. verhuur van partytenten

1) De huurdatum staat vermeld in de overeenkomst. De materialen mogen uitsluitend op de gehuurde datum gebruikt worden.

2) Wij bezorgen vaak een dag eerder en halen vaak een dag later. Voor het bezorgen en ophalen van de partytenten kunnen wij vooraf geen tijdsindicatie geven.

Het eerder opbouwen en later afbouwen van de tenten is een service, zodat u voldoende tijd heeft de tent in te richten en weer op te ruimen.

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn bij de op- en/of afbouw dient u er voor te zorgen dat de locatie waar de tent moet komen te staan vrij toegankelijk is. Daarnaast moet de locatie volledig vrij zijn van bijvoorbeeld tuinmeubilair en bloempotten.

3)  Jumping Haarlemmermeer is niet aansprakelijk voor enige schade die tijdens het op- en afbouwen  van de partytent is ontstaan.

4) Er dient rondom 25cm vrije ruimte te zijn. Deze ruimte is nodig voor het opbouwen van de partytent.
Kiest u dus voor een tent van 6×4, dan dient de vrije ruimte 6,5 x 4,5 te zijn.

5) Indien bij het leveren van het gehuurde blijkt dat de ruimte onvoldoende is en Jumping Haarlemmermeer een ander type moet leveren (indien voorradig), worden de extra arbeids- en transportkosten aan u doorberekend.
Ook indien Jumping Haarlemmermeer geen vervangend materiaal kan leveren, dient  het volledige factuurbedrag te worden voldaan.

6) Bij het afbouwen van de tent dient de tent leeg te zijn, met uitzondering van de andere materialen die bij Jumping Haarlemmermeer zijn gehuurd.

7) Het is ten strengste verboden om etenswaren, confetti, tape/plakband of elke andere vorm van zelfklevend materiaal op of in het object aan te brengen.

Algemene Voorwaarden Informatie m.b.t. verhuur van springkussens en attracties

1) De huurdatum staat vermeld in de overeenkomst. De materialen mogen uitsluitend op de gehuurde datum gebruikt worden.

2)  Tenzij onderling anders besproken, bezorgen wij de springkussens en attracties tussen 08:00 –12:00 en halen de attracties weer tussen 19:00 – 20:00 op.

3) Jumping Haarlemmermeer is niet aansprakelijk voor enige schade die tijdens het op- en afbouwen van het springkussen of attractie is ontstaan.

4) Indien bij het leveren van het gehuurde blijkt dat de ruimte onvoldoende is en Jumping Haarlemmermeer Verhuur een ander type moet leveren (indien voorradig worden  extra arbeids- en transportkosten aan u doorberekend.
Ook indien Jumping Haarlemmermeer geen vervangend materiaal kan leveren, dient  het  volledige factuurbedrag te  worden voldaan.

5) Bij het afbouwen van het springkussen en/of attractie dient deze schoon te zijn.

6) Het gehuurde object dient op de afgesproken tijd, netjes in de zak, zonder schade retour te worden

gebracht. In alle andere gevallen worden er door Jumping Haarlemmermeer kosten in rekening gebracht.

7) Het is ten strengste verboden om etenswaren, confetti, tape/plakband of elke andere vorm van zelfklevend materiaal op of in het object aan te brengen.

8) Huurder dient zelf voor de benodigde stroomvoorziening te zorgen.

9) Huurder is verplicht te helpen bij in- en uitladen. Wij bezorgen tot aan de deur en niet op verdiepingen.

10) Onze transporten moeten vrije doorgang hebben en zonder problemen binnen 10 meter van de te leveren locatie kunnen komen.

11) Huurder is vanaf het moment van levering tot het moment van ophalen verantwoordelijk voor degehuurde materialen en zal zorg dragen voor schoon, compleet, onbeschadigd en tijdig klaarzetten voor het retourtransport.

12) Huurder dient de huurmaterialen te gebruiken volgens de bijgeleverde instructies.

Algemene Voorwaarden Informatie m.b.t. verzorgde opdrachten

Informatie m.b.t. verzorgde opdrachten

1) Jumping Haarlemmermeer verplicht zich de gehuurde attracties compleet te verzorgen inclusief  begeleiding, op- en afbouw en transport.

2) De datum, locatie en tijden staan vermeld in uw overeenkomst. Huurder controleert dit zodat misverstanden over deze zaken zijn uitgesloten.

3) Huurder zorgt voor de te leveren faciliteiten zoals stroom, ruimte, omkleedmogelijkheid en eventueel water.

4) Als de uitvoer van de attracties gevaarlijk dreigt te worden zijn de medewerkers van Jumping Haarlemmermeer gerechtigd de werkzaamheden (al dan niet tijdelijk) te staken.

5) Indien medewerkers van Jumping Haarlemmermeer werkzaamheden uitvoeren aan huurder tot na 19.00 uur dient huurder te zorgen voor maaltijd(en). Bij verzorgde attracties dient huurder zorg te dragen voor een redelijk aantal consumpties voor medewerkers.

Algemene Voorwaarden Algemene Informatie

Algemene Informatie

1) Voor akkoord dient u de overeenkomst per omgaande te ondertekenen of voor akkoord terug te mailen met de woorden “Ik ben akkoord”.

2) U kunt de overeenkomst annuleren volgens de volgende voorwaarden: € 25,00 betaling bij annulering van 2 maanden of langer vooraf aan de uitvoerdatum. 25% betaling van het gehele contractbedrag bij 30 tot 60 dagen vooraf, 50% betaling bij 2 tot 30 dagen vooraf en 100% betaling bij 48 uur of minder vooraf aan de huurdatum.

3) Verplaatsing van datum is mogelijk. Wij berekenen 25% van het totale contractbedrag bij verplaatsing binnen 3 maanden van af de oorspronkelijke huurdatum, uiterlijk 48 uur voor aanvang contractdatum.

4) Om misverstanden te voorkomen dient u alle gegevens in deze overeenkomst te checken.

5) Jumping Haarlemmermeer is nimmer aansprakelijk voor persoonlijk letsel of andere schade.

6) Jumping Haarlemmermeer is nimmer aansprakelijk voor (te) late leveringen als er sprake is van  overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan: weersomstandigheden, slechte locatie, transportmoeilijkheden en maatregelen van overheid.

7) Het niet verkrijgen of hebben van benodigde vergunningen aan de zijde van huurder wordt niet gezien als overmacht.

8) Indien huurder doorverhuurd aan derden is Jumping Haarlemmermeer nimmer aansprakelijk voor misverstanden over tijd, locatie en faciliteiten niet doorgegeven door bemiddelaar.
Als contractant geld altijd de rechtstreekse huurder.

9) Jumping Haarlemmermeer behoudt het recht vervangende items te leveren indien er sprake is van  schade aangehuurde items. Jumping Haarlemmermeer levert ten allen tijde een zo gelijk mogelijk artikel.

10) Huurder dient de attracties te gebruiken overeenkomstig de bestemming.

Jumping Haarlemmermeer behoudt het recht gehuurde attracties te verwijderen van evenement indien er sprake is van gevaar aan  materiaal of medewerkers.

11) Jumping Haarlemmermeer gaat altijd voor een perfecte uitvoering van de opdracht. U dient het   gehuurde direct na ontvangst te controleren. Mocht u een onvolkomenheid ondervinden (schade, niet schoon artikel o.i.d.) dan dient u dit direct na ontvangst aan Jumping Haarlemmermeer te melden.

12) Jumping Haarlemmermeer is verplicht de verhuurde items te leveren in goede staat en indien nodig gekeurd.

13) Alle geschillen worden voorgelegd aan het Nederlands recht.

Algemene Voorwaarden Betalings afspraken

Betalingsafspraken

1) In de overeenkomst staat de wijze van betaling vermeld. Indien deze niet worden nagekomen door huurder behoudt Jumping Haarlemmermeer het recht de opdracht niet uit te voeren. De betalingsplicht blijft echter bestaan.

2) De eerste aanmaning wordt verhoogt met € 10,00 administratiekosten, de tweede met € 30,00. Voorts is de wettelijke rente van toepassing vanaf de dag dat in gebreke is gebleven.

3) Indien Jumping Haarlemmermeer genoodzaakt is om onbetaalde facturen uit handen te geven aan incasso instanties zijn de regels van het door ons ingehuurde incassobureau van toepassing.